Wicca

17. dubna 2007 v 17:19 | Fionka |  Bílá magie

Wicca

je nepohanské náboženství, jež je rozšířeno především v anglosaských zemích. Zároveň je iniciační tradicí mysterií založenou Geraldem B. Gardnerem někdy v polovině 20. století. Samotné slovo "Wicca" ve staré angličtině označuje čarodejnici nebo čaroděje. Samotní příslušníci tohoto náboženství se také označují za čarodějnici či čaroděje, ale neztotožňují se s veškerým čarodejnictvím.

Ohledně historie Wiccy se vedou veliké debaty, protože buď je považována za prastaré náboženství (někdy se uvádí 20 000 let) a nebo za zcela moderní kult. Pravda je asi ta, že Wicca navazuje na stará pohanská náboženství, ale její konkrétní podoba je moderní.

Posvátné texty

Wicca neuznává žádný text jako dogmaticky pravdivý, ale má svůj ústřední posvátný a tajný spis, který se většinou nazývá Kniha stínů (angl. Book of Shadows). Tato Kniha stínů se předává v tradici z učitele na žáka v prakticky nezměněné podobě. Většinou obsahuje instrukce k různým rituálům či mýtické básně apod. Samotná kniha se netěší nějaké zvláštní náboženské úctě, ale ani není považována za obyčejnou příručku. Kniha obsahuje zejména rituály, posvátné texty, poučení a rovněž Zákon.

Bohové

Wicca v zásadě uznává dva bohy - Rohatého Boha a Bohyni, kteří mají tajná jména, jenž se předávají z učitele na žáka v rámci zasvěcení. Tato dvojice se často považuje za niternou podstatu všech Bohů a Bohyň, které představují její jednotlivé aspekty.
Bůh a bohyně představují svoje protiklady, avšak ne ve smyslu plus a minus. Spíše se jedná o dvě misky vah, na kterých jsou různé věci, ale oboje váží stejně (často jsou chápáni i jako dva aspekty téhož). Rovnováha pohlaví v panteonu je také brána jako předobraz rovnováhy pohlaví ve společnosti. Proto má také Wicca mnoho příznivkyň a příznivců z řad feministických hnutí (dokonce je někdy nesprávně považována za "religiozní feminismus").
Během rituálů odpovídá Bohu a Bohyni kněz a kněžka.
.Bohyně má tři aspekty -Bohyně Panna, Bohyně Matka a Bohyně Stařena, které souvisí s fázemi měsíce. Právě Měsíc je považován za kosmické těleso, které bohyni odpovídá, ale ona má mnohem širší pole působnosti než jen kosmickou funkci. S trochou zobecnění by se dalo říci, že odpovídá představě tzv. "Bohyně Matky (Země)".
O Bohu se často předpokládá, že hraje menší úlohu než Bohyně, ale de facto jsou si spíše rovni. Bůh je synem, milencem i manželem Bohyně a jako nebeské těleso mu odpovídá Slunce K jeho hlavním rysům patří jeho smrtelnost a znovuzrození (Bohyně nikdy neumírá). Tento průběh jeho života je spojen se svátky během roku i s jeho charakteristikami. Na začátku zimy se odebírá do podsvětí a o zimním slunovratu se Bohyni narodí syn, který plně dospěje s příchodem jara, kdy je rozverný a dovádivý. Na podzim je už starý a blíží se jeho smrt.
Bývá často zobrazován s rohy a falickými symboly, což oboje je symbolem plodnosti (rohy jsou častým atributem atmostferických bohů a souvisí s býkem).

Svátky

Wiccané slaví během roku osm velkých svátků, které se většinou označují jako sabaty, a dvanáct až třináct úplňků obvykle označovaných esabaty. Někteří slaví i noci kdy měsíc není vidět = nov. Velké svátky jsou odvozeny z postupné dráhy slunce kolem země (slunovraty, rovnodennosti a vrcholy ročních období). Ve dnech svátků se obvykle nevykonává magická práce, přesto je mnoho wiccanů považuje za obzvláště vhodné dny pro magické účely. Každý sabat je odlišný od jiného a většinou se vztahuje k příslušnou fázi mýtu o Bohu a Bohyni. Esabaty se od sebe většinou neliší.
Jednotlivé sabaty jsou většinou označovány keltskými jmény:
1. - 2. února- Imbolc (Imbalk, Imbolg a pod.) je označován jako "svátek světel" a pojí se k živlu ohně. Jeho dnešním ekvivalentem jsou Hromnice. O tomto svátku mladý bůh dosahuje dospělosti a společně s Bohyní se vrací z podsvětí, kde zůstává jen starý bůh, jehož moc (projevená jako zima) už mizí. Někteří jej slaví jako nový rok. K jeho tradicím patří rozžínání všech světel, tradičním pokrmem jsou mléčné výrobky a kořeněná jídla.
21. - 22. března- Ostara (obvykle bez různočtení, jarní rovnodennost) je oslavou příchodu jara. Zvykem jsou květiny, rituální zasazování semen a práce s bylinkami.
30. dubna - 1. května- Beltine (Beltain, Beltaine, Beltine…, přelom dubna a května, oblíbené "pálení čarodějnic", filipojakubská noc) je oblíbeným svátkem plodnosti. Staví se májka jako symbol spojení mužského a ženského principu, tradičním jídlem jsou koláče. Pálení očistných ohňů během tohoto svátku je stará keltská tradice a název svátku je odvozen z keltských jazyků, např. z irštiny. Svátek zřejmě souvisel se začátkem letní pastevecké sezóny, a a pro Kelty měl jak rituální, tak i politický význam.
21. června - 22. června- Litha (Letní slunovrat, svatojánská noc) je typická přeskakováním ohně - symbolickým očišťováním a spalováním všeho špatného. Tradičně se jí čerstvé ovoce.
31. července - 1. srpna- Lughnasadh (Lugnasad, Lunasa…,) je prastarým keltským svátkem žní. Oslavuje se plodnost země a vrchol cesty slunečního boha. K tradicím patří pletení panenek z klasů, k tradičním jídlům patří jakékoli výrobky z obilí a mošt.
21. - 22. září- Mabon (Podzimní rovnodennost) se v pozdějších dobách oslavoval jako dožínky. Bohyně se stále ještě pohybuje po světě, zatímco Bůh je už v podsvětí. Právě o tomto svátku se ale vrátí na zem, aby mohl Bohyni ještě uvidět. Poté ji s sebou bere do podsvětí (tento sestup do podsvětí probíhá až do svátku Samhain). K tradičním jídlům patří ovoce, cereálie, ořechy a luštěniny.
31. října - 1. listopadu- Samhain (Samain, Samana…,) (!!!Pozor na výslovnost: sowen, sowejn!!!) je v obvykle keltské tradici označován jako konec starého roku a začátek nového. Začíná temná polovina roku. Bůh se nyní stává vládcem mrtvých. Tento svátek je spojen se smrtí a s mrtvými předky. Je to vhodná doba ke zbavení se zlozvyků. K jídlu se hodí jablka, víno, maso.
21. - 22. prosince- Yule (Zimní slunovrat) je nejtemnějším dnem roku, ale právě od tohoto dne zase začne světla přibývat. O tomto svátku se totiž narodil Bohyni syn, který je budoucím bohem (starý bůh stále ještě žije, ale už spíš jen dožívá). Obvykle se vyzdobují příbytky, zapaluje se oheň. Je to vhodná doba pro věštění, někteří jej slaví jako nový rok. Tradičními jídly jsou ořechy, sušené ovoce, jablka, vepřové maso, zvěřina, pivo, ibiškový čaj.

Rituály

Wiccanská rituální struktura se obvykle skládá z úvodního slova, očiťování kruhu a účastníků kouřem a posvěcenou vodou, přivolání čtyř živlů, přivolání Bohů, zvyšování energie kruhu, magické práce a obřadu koláče a víno, jehož součástí je úlitba. Jako magické nástroje se nejčastěji používají: athame, meč, hůlka, šňůry, pentakl, kotel, pohár, nůž s bílou rukojetí, důtky a další. Rituály mají velmi detailně promyšlenou symbolickou strukturu, která se poněkud liší mezi jednotlivými iniciačními liniemi. Vycházejí z části z Knihy stínů, značná část rituální praxe se vytváří účelově a způsob, kterým se tak činí se v rámci tradice předává přímo. Hlavním účelem rituální praxe je kromě magické práce také rozvoj osobnosti a přímý prožitek jednoty, tajemství života a jeho koloběhu na symbolické rovině a tomu, co nazýváme mystérium.

Utajení

Wicca je tradice mystérií a není otevřená veřejnosti. Za utajenou součást se považuje zejména Kniha stínů, významy symboliky, přesná podoba rituálů, způsob provedení rituálů, jména a celá řada dalších skutečností. Zároveň není dovoleno sdělovat jména členů covenu. Utajení je ritualizováno přísahou v rámci iniciačního obřadu a je striktně vyžadováno. Za tajné se nepovažují obecné základy a ilustrační rituály, které najdeme v literatuře či na internetu.

Etika

Ve Wicce není etika natolik rozpracovaná jako ku příkladu v křesťanství, ale i zde existují pravidla (lépe řečeno pravidlo), podle kterých by měl člověk řídit své chování. Často se jako základní pravidlo uvádí "Čiň, co chceš, pokud nikomu neškodíš" (Wiccanské rede). Tato věta je jedna z nejcitovanějších vět o Wicce vůbec, ale nevystihuje samotnou podstatu wiccanské etiky. Obecně se totiž neustále vedou různé spory o tom, komu by člověk neměl škodit a co je to přesně "škodit" (počítá se sem i jedení masa? škodím i mravenci, když ho zašlápnu? atd.). Toto základní pravidlo se ale nevztahuje jen na ostatní ale i na Wiccana samého (žádné sebepoškozování).
Samotný základ etiky tvoří jakási obdoba karmanového zákona - "Každý čin se ti třikrát vrátí". Neexistuje zde tedy koncept "hříchu" k křesťanském slova smyslu. Člověk je vlastně trestán či odměňován sám sebou. Specifikace tohoto zákona je do značné míry individuálního charakteru, takže není možné pro všechny wiccany uvést jeden výklad (např. jestli hraje primární úlohu záměr nebo výsledek apod.). Samotní wiccané se otázkou etiky také nezaobírají natolik podrobně a nevěnují ji takovou pozornost jako různí křesťanští či židovští myslitelé.

Tradice

Jak už bylo několikrát řečeno, existuje velké množství různých větví či forem a stále ještě vznikají další. Těch nejrozšířenějších ale není mnoho. Jedná se především o tyto:
  • Gardnerovská tradice - Datuje se už od G. Gardnera. Sami její příslušníci si říkají 'Wicca' (po vzoru zakladatele, G. Gardnera). Pojem "gardnerovská tradice" je používán převážně nezasvěcenci. Tato tradice vyžaduje, aby každý její člen byl zasvěcen jiným, už zasvěceným členem.
  • eklekticismus - Zde stačí samozasvěcení a povoluje takřka vše (nejedná se v pravém slova smyslu o tradici, Wicca je v tomto případě vypůjčený pojem, každý praktikuje podle svého osobního názoru).
  • Saská Wicca - Založil ji R. Bucklad roku 1973, povoluje i sebezasvěcení.
  • Alexandrijská tradice - Je odvozená od Alexandra Sanderse a přes něj k G. Gardnerovi. Její základní charakteristika a pravidla jsou stejná jako u jejího gardnerovského protějšku, je více orientována na hermetickou či obřadní magii.
  • Keltská Wicca
  • Dianická Wicca
  • tradice "Algard" - Během posledních dvou dekád 20. století dochází ke znovuspojování gardnerovských a alexandrijských linií v rámci tradice. Zatímco v Evropě se obě tyto wiccanské tradice i jejich průniky jmenují prostě Wicca, v USA se ujala zkratka Algard (Alexandrijská-Gardnerovská)
Wiccané se většinou sdružují do skupin zvaných Coven.Zdroj: http://cs.wikipedia.org/
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Honza Honza | 13. listopadu 2008 v 21:27 | Reagovat

díky za vysvětlení Samhain

2 Vrbymeanty Vrbymeanty | E-mail | Web | 21. září 2017 v 6:23 | Reagovat

consolidated credit - http://loansvtna.org/
poor credit loans <a href=http://loansvtna.org/>payday loans near me</a> ’

3 Bbecthargy Bbecthargy | E-mail | Web | 22. září 2017 v 7:45 | Reagovat

debt consolidation loans
<a href="http://paydayvax.org/">payday loans</a>
payday loans companies
<a href="http://paydayvax.org/">best payday loans</a> ’

4 Blopseeple Blopseeple | E-mail | Web | 22. září 2017 v 8:37 | Reagovat

loans for bad credit
<a href="http://loansvtna.org/">best payday loans</a>
auto loans
<a href=http://loansvtna.org/>online payday loans</a> ’

5 Ffveleque Ffveleque | E-mail | Web | 22. září 2017 v 22:30 | Reagovat

cialis 100
<a href="http://cialisovnnc.com/">online cialis</a>
buy cialis 20mg
<a href=http://cialisovnnc.com/>cialis online</a> ’

6 Scrbclielp Scrbclielp | E-mail | Web | 23. září 2017 v 8:29 | Reagovat

cialis alcohol
<a href="http://cialisofkl.com/">cialis buy</a>
cialis 20mg effects
<a href=http://cialisofkl.com/>cialis buy</a> ’

7 BhnjEntefs BhnjEntefs | E-mail | Web | 25. září 2017 v 15:38 | Reagovat

female viagra pill
<a href="http://viagracekan.com/">generic viagra</a>
cheap viagra for sale
<a href=http://viagracekan.com/>viagra online</a> ’

8 BbnhGoaply BbnhGoaply | E-mail | Web | 25. září 2017 v 15:38 | Reagovat

herbal viagra reviews
<a href="http://viagrakjkmn.com/">buy viagra</a>
soft viagra
<a href=http://viagrakjkmn.com/>viagra online</a> ’

9 DrvpbWrepay DrvpbWrepay | E-mail | Web | 27. září 2017 v 4:33 | Reagovat

female version of viagra - http://viagraonszb.com/
viagra shipped overnight <a href="http://viagraonszb.com/">generic viagra</a> ’

10 LvvdEnrirm LvvdEnrirm | E-mail | Web | 27. září 2017 v 6:09 | Reagovat

viagra generic india - https://viagraciom.com
soft tabs viagra <a href=https://viagraciom.com>buy viagra</a> ’

11 Fvthsthargy Fvthsthargy | E-mail | Web | 29. září 2017 v 4:34 | Reagovat

30 day payday loans
<a href="https://cashrvyn.com/">payday loan</a>
actual payday loan lenders
<a href="https://cashrvyn.com/">payday advance</a> ’

12 Ikmeseeple Ikmeseeple | E-mail | Web | 29. září 2017 v 4:56 | Reagovat

best company faxless loan payday
<a href="https://paydayrvjlo.com/">fast payday loan</a>
1 hour payday loans no faxing
<a href=https://paydayrvjlo.com/>online payday loans</a> ’

13 Febbthargy Febbthargy | E-mail | Web | 1. října 2017 v 0:43 | Reagovat

payday cash loan
<a href="https://paydaykmae.com">cash advance online</a>
application cash fast loan
<a href="https://paydaykmae.com">payday advances</a> ’

14 MuntrPaush MuntrPaush | E-mail | Web | 4. října 2017 v 2:44 | Reagovat

price viagra
<a href="http://sexviagen.com/">generic viagra</a>
generic viagra soft tabs
<a href="http://sexviagen.com/">viagra online</a> ’

15 Fwjjseeple Fwjjseeple | E-mail | Web | 4. října 2017 v 9:58 | Reagovat

400 payday loan
<a href="https://paydayllae.com/">payday loans</a>
debt settlement
<a href=https://paydayllae.com/>pay day loan</a> ’

16 Dbewenthargy Dbewenthargy | E-mail | Web | 24. prosince 2017 v 0:23 | Reagovat

easy personal loans
<a href="https://paydayloanver.org/">payday loans no credit check</a>
loans with no credit check
<a href="https://paydayloanver.org/">easy loans</a>

17 Jtaxinjemn Jtaxinjemn | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 2:52 | Reagovat

payday loan company
<a href="https://badcreditnyrc.org/">pay day loans</a>
instant personal loans online
<a href=https://badcreditnyrc.org/>best online payday loans</a>

18 Dsbgthargy Dsbgthargy | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 12:38 | Reagovat

payday loans 1 hour
<a href="https://paydayploansonline.org/">payday loans online</a>
bad credit debt consolidation internet payday loan
<a href="https://paydayploansonline.org/">online payday loans</a>

19 Dsbcthargy Dsbcthargy | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 18:00 | Reagovat

car title payday loan
<a href="https://installmentccy.org/">payday advances</a>
payday loans 300
<a href="https://installmentccy.org/">pay day loan</a>

20 Zbstdredly Zbstdredly | E-mail | Web | 1. ledna 2018 v 22:18 | Reagovat

500 fast cash payday loan
<a href="https://paydayvtuloans.com/">cash advance loans online</a>
personal loan
<a href=https://paydayvtuloans.com/>online payday loans no credit check</a>

21 Dnbcthargy Dnbcthargy | E-mail | Web | 1. ledna 2018 v 22:32 | Reagovat

auto loans
<a href="https://paydaynnoo.org/">payday advance loans</a>
online payday loans no credit check
<a href="https://paydaynnoo.org/">cash loans</a>

22 Dmdthargy Dmdthargy | E-mail | Web | 3. ledna 2018 v 13:16 | Reagovat

military payday loans no
<a href="https://installmentokmloan.com/">payday loans online</a>
personal bad credit loans
<a href="https://installmentokmloan.com/">loans online</a>

23 Zmsdredly Zmsdredly | E-mail | Web | 8. ledna 2018 v 18:21 | Reagovat

bad credit loans
<a href="https://paydayloans-online.us.com/">payday loans near me</a>
instant cash
<a href=https://paydayloans-online.us.com/>fast payday loans</a>

24 Dbsthargy Dbsthargy | E-mail | Web | 9. ledna 2018 v 15:57 | Reagovat

canadian payday loan companies
<a href="https://payday-loans.us.org/">pay day loan</a>
quick cash loan
<a href="https://payday-loans.us.org/">cash advance loans</a>

25 Mbstilky Mbstilky | E-mail | Web | 14. ledna 2018 v 0:00 | Reagovat

viagra herbal substitute
<a href="http://newmed1onlinev.com/">how does viagra work</a>
what would happen if a girl took viagra
<a href="http://newmed1onlinev.com/">womens viagra</a> ’

26 FwenUnlirm FwenUnlirm | E-mail | Web | 15. ledna 2018 v 0:51 | Reagovat

buy cialis 20mg
<a href="http://retcialis.com/"></a>
generic cialis no prescription
<a href="http://retcialis.com/">cheapest cialis</a> ’

27 Fndeleque Fndeleque | E-mail | Web | 16. ledna 2018 v 2:50 | Reagovat

cialis sales
<a href="http://buyvcialiosonline.com/">buy cialis online</a>
cialis srbija
<a href=http://buyvcialiosonline.com/>buy generic cialis online</a> ’

28 FndUnlirm FndUnlirm | E-mail | Web | 17. ledna 2018 v 1:08 | Reagovat

cialis alcohol
<a href="http://haycialis.com/"></a>
free cialis coupon
<a href="http://haycialis.com/">cialis uk</a> ’

29 Ecfvaidems Ecfvaidems | E-mail | Web | 27. ledna 2018 v 5:22 | Reagovat

viagra canadian pharmacy http://viasergeneric.com/  OK’

30 Dxvthargy Dxvthargy | E-mail | Web | 4. února 2018 v 13:50 | Reagovat

OK’
<a href="https://cashadvanceonline.us.org/">payday day loans</a>
cheap loans bad credit <a href="https://cashadvanceonline.us.org/">cash advance america</a>

31 Tvbbreep Tvbbreep | E-mail | Web | 8. února 2018 v 6:14 | Reagovat

OK’
<a href="https://24paydayloan.org/">loan online</a>
installment loans no credit check https://24paydayloan.org/ - loans online

32 PbdFruro PbdFruro | E-mail | Web | 14. února 2018 v 19:35 | Reagovat

OK’
<a href="https://writingbusinessplan.us.com/">creating business plan</a>
buy academic paper
https://writingbusinessplan.us.com/ - create business plan

33 LtvBrola LtvBrola | E-mail | Web | 20. února 2018 v 8:57 | Reagovat

OK’ https://bestpaydayloan.us.org/
payday loans today <a href=https://bestpaydayloan.us.org/>loans online</a>

34 GbbJusigo GbbJusigo | E-mail | Web | 28. února 2018 v 4:19 | Reagovat

<a href="http://otcerectilepills.com/">erectile pills</a>
uk viagra sales
<a href=http://otcerectilepills.com/>viagra</a>  OK’

35 Fnaaccep Fnaaccep | E-mail | Web | 8. března 2018 v 0:55 | Reagovat

Hi!
<a href="http://viagraazmhj.com/">viagra generic online</a>
overnight viagra
<a href=http://viagraazmhj.com/>viagra online</a>  OK’

36 Gbraccep Gbraccep | E-mail | Web | 11. března 2018 v 2:13 | Reagovat

Hi!
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra generic</a>
soft viagra
<a href=http://genericonlineviaqra.com/>viagra online</a>  OK’

37 bgchaisy bgchaisy | E-mail | Web | 10. dubna 2018 v 21:19 | Reagovat

low price viagra <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/">viagra cost</a> lowest viagra price <a href=http://officialsaintsnflproshop.com/>viagra samples</a> OK’

38 fdwBoots fdwBoots | E-mail | Web | 17. dubna 2018 v 11:14 | Reagovat

cheap viagra india <a href="http://viagraveikd.com/#">viagra generic</a> kamagra viagra <a href="http://viagraveikd.com/#">viagra</a>

39 dbaglify dbaglify | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 21:13 | Reagovat

viagra online shop <a href="http://download4os.com/#">buying brand viagra</a> viagra reviews <a href=http://download4os.com/#>viagra sales</a>

40 nfshearse nfshearse | E-mail | Web | 2. května 2018 v 2:37 | Reagovat

actual payday loan lender <a href="https://onlinepaydayloan.us.org/#">payday loan</a> payday loan no credit check <a href="https://onlinepaydayloan.us.org/#">payday loan</a>

41 vsfAnopsy vsfAnopsy | E-mail | Web | 7. května 2018 v 13:48 | Reagovat

viagra oral <a href="http://fviagrajjj.com/#">best place to buy generic viagra online</a> canadian pharmacy online viagra <a href="http://fviagrajjj.com/#">buy viagra online usa</a>

42 bdcCrymn bdcCrymn | E-mail | Web | 8. května 2018 v 17:45 | Reagovat

buy viagra cheap <a href="http://usa77www.com/#">viagra patent expiration date</a> viagra price <a href=http://usa77www.com/#>buy viagra pills</a>

43 becpoedo becpoedo | E-mail | Web | 24. května 2018 v 22:23 | Reagovat

buy viagra on line <a href="https://holidayrentallorgues.com/#">generic viagra online</a> viagra soft tabs <a href="https://holidayrentallorgues.com/#">viagra prices</a>

44 bxvCrymn bxvCrymn | E-mail | Web | 3. června 2018 v 23:30 | Reagovat

cialis soft tabs <a href="http://cialisoakdm.com/#">cialis coupon</a> cialis without a prescription <a href=http://cialisoakdm.com/#>non prescription cialis</a>

45 bcvToire bcvToire | E-mail | Web | 5. června 2018 v 7:53 | Reagovat

buy tadalafil online <a href="http://cialisoakdm.com/#">cialis buy</a> online cialis <a href=http://cialisoakdm.com/#>cheap cialis</a>

46 nfkToire nfkToire | E-mail | Web | 8. června 2018 v 8:17 | Reagovat

viagra <a href="http://viagracefo.com/#">order viagra</a> side effects of viagra <a href=http://viagracefo.com/#>buy generic viagra</a>

47 bynpoedo bynpoedo | E-mail | Web | 8. června 2018 v 13:51 | Reagovat

online viagra <a href="http://viagraveikd.com/#">cheap viagra</a> get viagra <a href="http://viagraveikd.com/#">viagra samples</a>

48 hfuCrymn hfuCrymn | E-mail | Web | 8. června 2018 v 19:50 | Reagovat

name brand viagra <a href="http://sexviagen.com/#">viagra spam</a> buy viagra pills <a href=http://sexviagen.com/#>best price viagra</a>

49 xntpoedo xntpoedo | E-mail | Web | 10. června 2018 v 15:48 | Reagovat

viagra oral <a href="https://movietrailershd.org ">cheap viagra online</a> buy viagra professional <a href="https://movietrailershd.org">cheap viagra</a>

50 nfgCrymn nfgCrymn | E-mail | Web | 11. června 2018 v 21:32 | Reagovat

order viagra <a href="http://mo-basta.org">buy brand viagra</a> buy viagra online without prescription <a href=http://mo-basta.org>buy viagra</a>

51 bdsCrymn bdsCrymn | E-mail | Web | 13. června 2018 v 15:35 | Reagovat

payday loan companies <a href="https://cashadvanceonline.us.org">cash advance lenders</a> cash and payday loans <a href=https://cashadvanceonline.us.org>cash advance</a>

52 bsdCrymn bsdCrymn | E-mail | Web | 13. června 2018 v 19:16 | Reagovat

same day payday loan <a href="https://onlinepaydayloan.us.org">same day payday loans</a> personal loan bad credit <a href=https://onlinepaydayloan.us.org>loans online</a>

53 bthpoedo bthpoedo | E-mail | Web | 14. června 2018 v 14:50 | Reagovat

a payday loan no faxing <a href="https://onlineloan.us.org">online loans for bad credit</a> a payday loan check <a href="https://onlineloan.us.org">loans online</a>

54 lllToire lllToire | E-mail | Web | 15. června 2018 v 0:21 | Reagovat

viagra soft <a href="http://genericonlineviaqra.com/"> order viagra online</a> buy cheap viagra <a href=http://genericonlineviaqra.com> order viagra online</a>

55 aaqCrymn aaqCrymn | E-mail | Web | 15. června 2018 v 5:21 | Reagovat

tadalafil reviews <a href="http://besiktasboschservis.com/">cialis buy</a> cheap cialis <a href=http://besiktasboschservis.com/>buy cialis online</a>

56 fnsCrymn fnsCrymn | E-mail | Web | 19. června 2018 v 12:19 | Reagovat

viagra in canada <a href="https://holidayrentallorgues.com/">viagra buy</a> viagra generic online <a href=https://holidayrentallorgues.com/>buy discount viagra online</a>

57 ccapoedo ccapoedo | E-mail | Web | 21. června 2018 v 3:10 | Reagovat

generic viagra online <a href="https://movietrailershd.org/">generic viagra cost</a> cheap viagra <a href="https://movietrailershd.org/">best place to buy generic viagra online</a>

58 bnmDrole bnmDrole | E-mail | Web | 14. července 2018 v 18:36 | Reagovat

brand name viagra <a href="http://setviagraeja.com/#viagra"> viagra online</a> natural viagra alternatives <a href="http://setviagraeja.com/#viagra">online viagra generic</a>

59 jmnwaync jmnwaync | E-mail | Web | 15. července 2018 v 13:26 | Reagovat

viagra price <a href="http://newviagrakfv.com/#generic viagra online"> online generic viagra</a> buy viagra <a href=http://newviagrakfv.com/#online>online viagra</a>

60 nukDrole nukDrole | E-mail | Web | 25. července 2018 v 14:23 | Reagovat

buy generic viagra <a href="https://viagrapbna.com/#">buy viagra online</a> buy generic viagra <a href="https://viagrapbna.com/#">buy viagra online</a>

61 nbvwaync nbvwaync | E-mail | Web | 26. července 2018 v 9:41 | Reagovat

viagra online without prescription <a href="http://fviagrajjj.com/#">viagra pills</a> herbal alternative viagra <a href=http://fviagrajjj.com/#>viagra sales</a>

62 ujavoith ujavoith | E-mail | Web | 27. července 2018 v 22:32 | Reagovat

buy viagra online <a href="http://viagraocns.com/#">buy viagra online</a> buy viagra <a href=http://viagraocns.com/#>generic viagra</a>

63 bgvAgisp bgvAgisp | E-mail | Web | 2. srpna 2018 v 4:56 | Reagovat

cialis for sale <a href="https://authenticknicksstore.com/#">purchase cialis</a> cheap tadalafil <a href="https://authenticknicksstore.com/#">tadalafil cialis</a>

64 bfcDrole bfcDrole | E-mail | Web | 2. srpna 2018 v 17:50 | Reagovat

buy discount viagra <a href="http://www.movietrailershd.org/">buy cheap viagra</a> viagra prescription online <a href="http://www.movietrailershd.org/">viagra online without prescription</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama